Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Architecture, Civil Engineering, Environment

Silesian University of Technology

Subject: Architecture , Civil Engineering , Engineering, Environmental

GET ALERTS

ISSN: 1899-0142

DESCRIPTION

FEATURED ARTICLES

THE EFFECTS OF DEAD LOADS IN CANTILEVER CONCRETING BRIDGES
SELECTED ANALYSIS OF ENERGY-SAVING KINDERGARTEN IN ZŁOTY POTOK – COMMUNE OF JANOW, ALONG WITH ITS USAGE EVALUATION. A CASE STUDY
BEAUTY OF HISTORIC URBAN CENTRES – EVOLUTION IN CONSERVATION THEORY
INNOVATIVE STEEL FIBERS AND THEIR EFFECT ON FIBER DISTRIBUTION IN BEAMS - EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS

VOLUME 11 , ISSUE 1 (March 2018) - List of articles

POSITIONING TEMPERATURE SENSORS IN CONFINED SPACES SUBJECT TO VARIOUS EXOGENOUS IMPACTS

Grzegorz AUGUSTYN/ Jakub JURASZ/ Krzysztof JURCZYK/ Tomasz KORBIEL/ Rafał RUMIN/ Jerzy MIKULIK

Streszczenie Streszczenie W artykule poddano analizie wpływ lokalizacji czujników na ich zdolność do właściwego pomiaru wartości pozwalających na uzyskanie informacji na temat rozkładu temperatury w danym pomieszczeniu. Badaniu poddano wyłącznie czynnik w postaci temperatury ze względu na jego kluczową rolę w ocenie i kształtowaniu komfortu termicznego. Wyniki uzyskane z pomiarów przeprowadzonych w sali wykładowej wskazują, że obecnie wykorzystywany jeden czujnik temperatury jest niewystarczając(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-001

Published Online: 01-April-2019

THE APPLICATION OF INNOVATIVE ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES IN THE SUSTAINABLE MODEL OF A HOUSING ESTATE – SEESTADT ASPERN IN VIENNA

Joanna BIEDROŃSKA

Streszczenie Streszczenie Obecnie powstaje na świecie wiele osiedli, których założenia urbanistyczne i projektowe muszą wpisywać się w nurt zrównoważonego rozwoju i uwzględniać warunki energooszczędności budynków wielorodzinnych w ogólnym rozrachunku ekonomicznym i ujęciu środowiskowym. W Seestadt Aspern, nowej dzielnicy Wiednia jest tworzony jeden z największych projektów urbanistycznych w Europie pod nazwą Aspern Viennas Urban Lake. Częścią programu badawczego Aspern Smart City Research (ASCR)(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-002

Published Online: 01-April-2019

URBAN FARM AS A SYSTEM OF PRODUCTIVE URBAN GREEN – CHALLENGES AND RISKS

Justyna KLESZCZ

Streszczenie Streszczenie Tematem artykułu jest analiza fenomenu farmy miejskiej jako systemowego działania podejmowanego w miastach dla rozwoju nowej formy zieleni produktywnej. Praca ma na celu porównanie rozwiązań wprowadzanych w miastach europejskich takich, jak Paryż, Barcelona czy Wiedeń, z rozwiązaniami rozwijanymi w metropoliach pozaeuropejskich, np. Nowy Jork, Brasilia, Hong Kong. Rozwiązania te różnią się od siebie, w myśl opracowanej systematyki, ze względu na skalę, cel oraz rolę, ja(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-003

Published Online: 01-April-2019

EVALUATION OF THE BUILDINGS’ SHADOWING IN THE COMPACT HOUSING DEVELOPMENT – SELECTED EXAMPLES

Justyna KOBYLARCZYK

Streszczenie Streszczenie W artykule zaprezentowano wyniki analizy zacienienia ścian budynków w wybranych obszarach zlokalizowanych w otoczeniu rynku w Leżajsku – niewielkim mieście województwa podkarpackiego. Podano własne wzory na obliczanie stopnia zacienienia z uwzględnieniem wysokości zabudowy, odległości między budynkami, ich usytuowania względem stron świata i pory dnia. Zacienienie budynków wiąże się z ograniczonym dostępem światła naturalnego, a tym samym wpływa na jakość środowiska mie(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-004

Published Online: 01-April-2019

EVALUATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER MEGA-PROJECT IN ISFAHAN METROPOLIS

Homayoon NOORAIE/ Ali YADEGARI/ Masoud GHORBANI/ Sepideh GHORBANI

Streszczenie Streszczenie Jednym z megaprojektów budowanych w metropolii Isfahan jest projekt Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Metropolii Isfahan, które pomimo wielowymiarowych i dogłębnych analiz nie zostało jeszcze w pełni zbadane. Celem niniejszego artykułu jest ocena megaprojektu pod względem zróżnicowanych aspektów fizycznych, społecznych, ekono-micznych, zarządczych i środowiskowych. W związku z tym wykonano połączone badania – kombinację metod jakościowych i ilościowych. Dane zost(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-005

Published Online: 01-April-2019

APPLICATION OF THE HOMOTOPY ANALYSIS METHOD FOR DETERMINING THE FREE VIBRATIONS OF BEAM

Krzysztof GROMYSZ/ Damian SŁOTA

Streszczenie Streszczenie W artykule przedstawiono homotopijną metodę analizy równań opisujących drgania swobodne układu o jednym stopniu swobody opisane równaniami liniowymi oraz nieliniowymi. Homotopijna metoda analizy daje możliwość poszukiwania rozwiązania szerokiego zakresu problemów opisanych za pomocą równań operatorowych. W artykule przedstawiono przykłady liczbowe w celu potwierdzenia dokładności i szybkiej zbieżności metody. W przypadku liniowym znane było dokładne rozwiązanie, dzięki (..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-006

Published Online: 01-April-2019

AN EXPERIMENTAL STUDY ON FIBERLY REINFORCED CONCRETE USING POLYPROPYLENE FIBRE WITH VIRGIN AND RECYCLED ROAD AGGREGATE

Salim KHOSO/ Muhammad Tayyab NAQASH/ Sadaf SHER/ Zeeshan SAEED

Streszczenie Streszczenie W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie przed dodatek zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych. W badaniach wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonowych stosowano różnorodne mieszanki betonowe z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP) o długościach od 13 do 25 mm i z dodatkiem kruszywa wtórnego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych zastępującego kruszywo g(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-007

Published Online: 01-April-2019

SHEAR CAPACITY OF PRESTRESSED FRC BEAMS WITH SPARSE STIRRUP SPACING

Kálmán KORIS/ István BÓDI

Streszczenie Streszczenie Wykonanie tradycyjnego zbrojenia poprzecznego belek żelbetowych jest zazwyczaj pracochłonnym procesem, który może obniżyć efektywność masowej produkcji elementów prefabrykowanych. Nośność na ścinanie belek żelbetowych może być zwiększona przez zastosowanie zbrojenia rozproszonego włóknami, jako uzupełniającego w stosunku do zbrojenia strzemionami. Celem przedstawionych badań było zbadanie, czy, przez użycie właściwego zbrojenia rozproszonego włóknami, można częściowo bą(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-008

Published Online: 01-April-2019

AN ADVANCED APPROACH TO DERIVE THE CONSTITUTIVE LAW OF UHPFRC

Tamás MÉSZÖLY/ Norbert RANDL

Streszczenie Streszczenie Ponad 200 próbek zostało zbadanych w kompleksowej serii badań betonów bardzo wysokowartościowych o średnich wytrzymałościach na ściskanie od 150 do 210 MPa i przy zróżnicowanej ilości zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych (0%, 1% i 2% objętości). Próbki badano w wieku od 2 dni do 1.5 roku po ułożeniu betonu. W poszczególnych seriach zbadano parametry materiałowe. W próbach ściskania, przy użyciu tensometrów i laserowych czujników przemieszczeń wyznaczono wartości (..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-009

Published Online: 01-April-2019

STIFFNESS MODULE AND COMPRESSION STRENGTH OF POLYMER-TREATED SAND

Maiasa MLHEM

Streszczenie Streszczenie Zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na przygotowanie odpowiednich gruntów pod różne typy fundamentów w projektach geotechnicznych, wielu badaczy próbuje znaleźć najlepszy rodzaj dodatków, które poprawiają właściwości mechaniczne gruntów. Ponadto zmienność sztywności w zakresie małych odkształceń jest ważnym aspektem dla różnych zastosowań w projektowaniu geotechnicznym. Stąd, celem wykonanych badań jest ocena przydatności metody FFR (Free-Free Resonant frequency) do pom(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-010

Published Online: 01-April-2019

APPLICATION OF FIBERS FROM END-OF-LIFE TIRES AS A SELF-COMPACTING CONCRETE REINFORCEMENT – AN EXPERIMENTAL STUDY

Małgorzata PAJĄK

Streszczenie Streszczenie Beton zbrojony różnego rodzaju włóknami jest coraz chętniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Obecnie stosowane stalowe zbrojenie rozproszone stanowią specjalnie w tym celu wytwarzane włókna o przeróżnej geometrii. Artykuł dotyczy możliwości zastosowania włókien stalowych pochodzących ze zużytych opon (RSF) do zbrojenia betonu samozagęszczalnego. Geometria RSF z ich małą średnicą, zmienną długością i zakrzywionym podłużnym kształtem powoduje powątpiewanie w ich skut(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-011

Published Online: 01-April-2019

UTILIZATION OF MULTIPLE SHORT HEAT CONSUMPTION MEASUREMENT METHOD FOR DIAGNOSTICS OF HEAT SOURCE OF EXISTING BUILDING: PART 1: THEORETICAL BASIS OF THE METHOD

Henryk FOIT/ Piotr LUBINA/ Dawid TĄTA

Streszczenie Streszczenie W artykule zaprezentowano określanie wymaganej mocy cieplnej dla diagnostyki źródła ciepła istniejącego budynku mieszkalnego. W celu zaproponowano wyznaczanie wymaganej mocy cieplnej budynku z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną. W części pier- wszej przedstawiono główne idee metody.

DOI: 10.21307/ACEE-2018-012

Published Online: 01-April-2019

WATER LOSSES ANALYSIS IN SELECTED GROUP WATER SUPPLY SYSTEMS

Małgorzata IWANEK/ Paweł SUCHORAB/ Artur CHOMA

Streszczenie Streszczenie Straty wody występują we wszystkich systemach dystrybucyjnych przez cały okres ich eksploatacji. Pociągają za sobą przede wszystkim dodatkowe koszty, ale wiążą się z nimi również negatywne skutki społeczne czy ekologiczne. Straty wody mogą wynikać z wielu przyczyn, których znaczenie jest inne w różnych systemach wodociągowych. Zachodzi więc potrzeba wnikliwej indywidualnej analizy pracy konkretnych sieci dystrybucyjnych. Celem niniejszego artykułu jest analiza i porówna(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-013

Published Online: 01-April-2019

APPLICATION OF PRESSURE-DRIVEN MEMBRANE PROCESSES IN TREATMENT OF SWIMMING POOL WATER SYSTEM

Edyta ŁASKAWIEC/ Mariusz DUDZIAK/ Joanna WYCZARSKA-KOKOT

Streszczenie Streszczenie W pracy określono przydatność procesów membranowych (ultrafiltracji UF i nanofiltracji NF) do oczyszczania popłuczyn filtracyjnych z instalacji wody basenowej. Popłuczyny zostały pobrane z obiegów zlokalizowanych w dwóch obiektach krytych, o różnym przeznaczeniu niecek. Próbki charakteryzowały się zróżnicowaną jakością, opisaną parametrami fizykochemicznymi. Badania prowadzono z wykorzystaniem różnych membrany, zarówno pod względem tworzącego ich polimeru, jak i zdolnoś(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-014

Published Online: 01-April-2019

SAFETY ANALYSIS OF TAP WATER BIOSTABILITY

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK/ Dorota PAPCIAK/ Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK/ Andżelika PIETRZYK

Streszczenie Streszczenie Praca dotyczy analizy i oceny ryzyka braku stabilności biologicznej wody. Skutkami braku stabilności wody jest zwiększona podatność w systemie dystrybucji na wtórne skażenie mikrobiologiczne wody, a więc zagrożenie zdrowia konsumentów. Wartość funkcji ryzyka jest miarą utraty bezpieczeństwa dostaw wody. Priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody. Z punktu widzenia wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość funkcji ryzyka związan(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-015

Published Online: 01-April-2019

PARTITIONS AND THE FLOW OF SMOKE IN LARGE VOLUME BUILDINGS

Wojciech WĘGRZYŃSKI

Streszczenie Streszczenie W pracy przedstawiono częściowe wyniki oraz najważniejsze wnioski z programu badań parametrycznych nad przepływem dymu w budynku wielkokubaturowym. Główną część pracy poświęcono zagadnieniom przepływu dymu przez pionowe i poziome otwory w przegrodach wewnątrz obiektów handlowych. Doskonalsze zrozumienie zjawisk mających miejsce w czasie przepływu dymu pozwoli projektować obiektu budowlane wymagające mniejszych systemów wentylacji pożarowej, oraz zapewniające lepsze waru(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-016

Published Online: 01-April-2019

No Record Found..
Page Actions