Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Architecture, Civil Engineering, Environment

Silesian University of Technology

Subject: Architecture , Civil Engineering , Engineering, Environmental

GET ALERTS

ISSN: 1899-0142

DESCRIPTION

FEATURED ARTICLES

THE EFFECTS OF DEAD LOADS IN CANTILEVER CONCRETING BRIDGES
SELECTED ANALYSIS OF ENERGY-SAVING KINDERGARTEN IN ZŁOTY POTOK – COMMUNE OF JANOW, ALONG WITH ITS USAGE EVALUATION. A CASE STUDY
BEAUTY OF HISTORIC URBAN CENTRES – EVOLUTION IN CONSERVATION THEORY
INNOVATIVE STEEL FIBERS AND THEIR EFFECT ON FIBER DISTRIBUTION IN BEAMS - EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS

VOLUME 11 , ISSUE 2 (June 2018) - List of articles

LANDSCAPE ARCHITECTURE IN PROTECTION OF PEDESTRIAN ZONES AGAINST ACTS OF TERRORISM

Anna ECKES

Streszczenie Streszczenie Podstawowym dotychczasowym problemem walki z terroryzmem była ochrona skupisk ludzi w przestrzeniach zamkniętych, takich jak dworce, stacje metra i sale widowiskowe. Tym zajmują się od szeregu lat odpowiednie służby. Ale w obecnym czasie, pojawiły się nowe środki terroru – rozpędzone samochody atakujące skupiska ludzi. W ostatnich miesiącach można obserwować nasilenia takich tragicznych zdarzeń, w sześciu wypadkach, w miastach europejskich, zginęło 127 ludzi i 726 zosta(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-017

Published Online: 01-April-2019

MODERN MATERIAL SOLUTIONS APPLIED IN PEDIATRIC FACILITIES

Agnieszka GĘBCZYŃSKA-JANOWICZ/ Bogusława KONARZEWSKA

Streszczenie Streszczenie Wraz z pojawieniem się w naukach medycznych dbałości o kondycję psychiczną pacjenta ukształtowały się nowe tendencje w formowaniu układów funkcjonalnych budynków służby zdrowia. Bardzo ważną cechą staje się aranżacja wnętrz współgrająca z funkcją medyczną. Otwiera to nowe możliwości dla architektury obiektów ochrony zdrowia. Pozytywny wpływ architektury na samopoczucie użytkownika jest bardzo istotny w przypadku medycznych jednostek zajmujących się opieką nad najmłodszy(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-018

Published Online: 01-April-2019

INFLUENCE OF ARCHITECTURAL SOLUTIONS ON BUILDING HEAT PROTECTION WITH EXAMPLE OF HISTORICAL RURAL HOUSES IN NORTHERN CASSUBIA

Mirosława GÓRECKA/ Marek CHALECKI

Streszczenie Streszczenie Artykuł poświęcony jest kształtowaniu tradycyjnych historycznych domów wiejskich w kontekście ochrony cieplnej budynku. Zwrócono szczególną uwagę na elementy architektury budynku, takie jak: jego kształt, w tym forma przestrzenna dachu, układ pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, zastosowanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz usytuowanie domu na działce wraz z rozplanowaniem jego otoczenia. Badania dotyczące istniejących historycznych budynków, przeprowadzono (..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-019

Published Online: 01-April-2019

THE IMPACT OF NATURAL LANDSCAPE ON HISTORICAL URBAN SPACE: THE CASE OF VINNYTSIA CITY, UKRAINE

Alona SUBIN-KOZHEVNIKOVA/ Volodymyr SMOLIAK

Streszczenie Streszczenie Artykuł dotyczy rozwoju architektonicznego i przestrzennego historycznych miast Ukrainy pod wpływem naturalnych uwarunkowań krajobrazowych na przykładzie miasta Winnica. Kwestia ta nadal pozostaje słabo zbadana, ponieważ kształtowanie przestrzeni miejskiej ukraińskich miast było głównie badane jako zjawisko społeczno-historyczne. Celem artykułu jest rozpoznanie specyfiki sytuacji naturalnego krajobrazu, ujawnienie prawidłowości, cech i podstawowych zasad wpływu naturaln(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-020

Published Online: 01-April-2019

OPEN-AIR DRAWING WORKSHOPS AND THEIR IMPORTANCE IN STUDENTS EDUCATION AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE AT THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND

Joanna ZABAWA-KRZYPKOWSKA/ Kinga PALUS

Streszczenie Streszczenie Przez wiele lat w programie nauczania studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ważne miejsce zajmowały wakacyjne plenery rysunkowo-malarskie, które w ostatnich latach w wyniku zmian programowych zostały wycofane z procesu nauczania. Zmniejszenie ilości godzin przedmiotów artystycznych spowodowało spadek umiejętności plastycznych i wrażliwości estetycznej studentów. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej autorek artykułu utwierdza(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-021

Published Online: 01-April-2019

EFFECT OF CELLULAR CONCRETE POWDER ON DURABILITY OF NORMAL STRENGTH CONCRETE

Zoltán GYURKÓ/ Anna SZIJÁRTÓ/ Mohammed ABED/ Rita NEMES

Streszczenie Streszczenie Przedstawiony program badawczy dotyczy wpływu sproszkowanego betonu komórkowego (CCP) na wytrzymałość betonu na ściskanie i jego trwałość. CCP jest przemysłowym produktem ubocznym, który został zastosowany jako dodatek do cementu w mieszance betonowej. W poprzednich badaniach autorów tego artykułu stwierdzono, że sproszkowany beton komórkowy, stosowany jako dodatek do mieszanki betonowej, może zwiększać wytrzymałość na ściskanie i odporność na zamarzanie betonu [1]. W t(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-022

Published Online: 01-April-2019

CHANGE OF THE GRADE LINE OF BRIDGES CONSTRUCTED WITH CANTILEVER CONCRETING TECHNOLOGY

Czeslaw MACHELSKI/ Bartosz PISAREK

Streszczenie Streszczenie Technologia betonowania wspornikowego jest jedną z nowoczesnych metod konstruowania betonowych mostów o dużej rozpiętości. Podstawowymi cechami tej metody są oszczędność materiałów i kosztów budowy (zwłaszcza rusztowań i szalunków), a przede wszystkim moż-liwość wykonywania poszczególnych przęseł w tym samym czasie. Negatywną cechą tych mostów jest duże długotrwałe ugięcie mostu powstające w wyniku procesów reologicznych w betonie i stali naprężającej. Pomiary ugięć w p(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-023

Published Online: 04-April-2019

NANOCOMPOSITES PREPARED BY A DISPERSION OF CNTS ON CEMENT PARTICLES

Vanessa Vilela ROCHA/ Péter LUDVIG

Streszczenie Streszczenie Hydrofobowe zachowanie się nanorurek węglowych (CNT) jest głównym problemem dla ich zastosowania w materiałach kompozytowych na bazie cementu portlandzkiego (PC). W tym artykule przedstawiono wyniki badań wielowarstwowych nanorurek węglowych (MWCNT), które w proporcji 0%, 0.05 % i 0.10 % masy cementu, bez żadnej obróbki powierzchniowej, mieszano w niewodnym medium izopropanolowym i bezwodnym cemencie portlandzkim, i sonikowano przez 2 godziny. Następnie odparowano izopr(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-024

Published Online: 04-April-2019

NON-METALLIC REINFORCEMENTS WITH DIFFERENT MODULI OF ELASTICITY AND SURFACES FOR CONCRETE STRUCTURES

Sandor SOLYOM/ Matteo DI BENEDETTI/ Anna SZIJÁRTÓ/ György L. BALÁZS

Streszczenie Streszczenie Zastosowanie prętów z włókien sztucznych (FRP) do zbrojenia konstrukcji betonowych w budownictwie rośnie z uwagi na ich korzystne właściwości, w tym np. odporność na korozję elektrolityczną. Właściwości mechaniczne i fizyczne prętów FRP różnią się w stosunku do tradycyjnego zbrojenia ze stali, co sprawia, że współpraca między prętami FRP i betonem różni się od współpracy stali z betonem. Jednym z kontrowersyjnych aspektów pracy elementów żelbetowych, które są zbrojone p(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-025

Published Online: 04-April-2019

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF PULL-OUT BEHAVIOUR OF SYNTHETIC FIBRES

Mária Erdélyiné TÓTH/ Anikó PLUZSIK/ Tamás PLUZSIK/ Bálint MORLIN

Streszczenie Streszczenie Wytrzymałość oznaczona metodą „pull-out” należy do podstawowych cech betonu zbrojonego włóknami. W literaturze rzadko prezentuje się modele analityczne opisujące zachowanie włókien syntetycznych w badaniu „pull-out”. Co więcej, istniejące modele nie są poparte kompleksowymi badaniami doświadczalnymi. W tym artykule przedstawiono wyniki takich badań. Na wstępie porównano ze sobą wyniki jedno- i dwustronnych badań „pull-out”. Następnie zbadano wpływ wytrzymałości zaprawy,(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-026

Published Online: 04-April-2019

UTILIZATION OF MULTIPLE SHORT HEAT CONSUMPTION MEASUREMENT METHOD FOR DIAGNOSTICS OF HEAT SOURCE OF EXISTING BUILDING: PART 2: PRACTICAL USE OF THE METHOD

Henryk FOIT/ Piotr LUBINA/ Dawid TĄTA

Streszczenie Streszczenie W artykule zaprezentowano określanie wymaganej mocy cieplnej dla diagnostyki źródła ciepła istniejącego budynku mieszkalnego. W celu zaproponowano wyznaczanie wymaganej mocy cieplnej budynku z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.

DOI: 10.21307/ACEE-2018-027

Published Online: 04-April-2019

THE IMPACT OF BUILDING PARAMETERS AND WAY OF OPERATION ON THE OPERATIVE TEMPERATURE IN ROOMS

Jan KACZMARCZYK/ Joanna FERDYN-GRYGIEREK/ Andrzej BARANOWSKI

Streszczenie Streszczenie Kontrola środowiska cieplnego i ocena jakości pomieszczeń pod kątem komfortu cieplnego użytkowników jest często oparta wyłącznie na pomiarze temperatury powietrza. Właściwa ocena powinna jednak zawierać analizę temperatury operatywnej, która, w wielu przypadkach, różni się od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Temperatura operatywna uwzględnia także oddziaływanie otaczających przegród budowlanych na użytkowników wskutek promieniowania cieplnego. W artykule przeanali(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-028

Published Online: 04-April-2019

NUMERICAL MODELLING OF UNDERVENTILATED FIRE IN A COMPARTMENT

Małgorzata KRÓL/ Aleksander KRÓL

Streszczenie Streszczenie Przeprowadzono analizy numeryczne rozwoju pożaru w zamkniętym pomieszczeniu. Poddano analizie trzy przypadki, pomieszczenie z jednym, dwoma i trzema otworami wentylacyjnymi. Badano wpływ wielkości otworów wentylacyjnych na warunki panujące wewnątrz. Rozpatrywano rozkłady stężenia O2, CO2, temperatury oraz strumień objętości przepływający przez dolny otwór. Analizy pokazały, że dopiero przy trzech otworach w pomieszczeniu panują zrównoważone warunki. Oznacza to, że powie(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-029

Published Online: 04-April-2019

ZINC AND LEAD IN AQUATIC PLANTS AND BOTTOM SEDIMENTS OF ANTHROPOGENIC RIVERS

Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ/ Jolanta GUMIŃSKA

Streszczenie Streszczenie Celem pracy była ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi (ołowiem i cynkiem) oraz ich wpływu na dominujące makrofity w wybranych czterech przekształconych antropogenicznie rzekach w Polsce. Ze względu na stężenie metali osady rzeczne zostały sklasyfikowane pod kątem ich czystości według trzech kryteriów: kryterium geochemicznego, klasyfikacji LAWA i kryterium ekotoksykologicznego. Badania wykazały, że badane makrofity (trzcina pospolita i kosacie(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-030

Published Online: 04-April-2019

EXPERIMENTAL STUDY OF THE PRESSURE AGGLOMERATION PROCESS OF COAL AND PLANT-BASED WASTE

Sławomir OBIDZIŃSKI/ Magdalena DOŁŻYŃSKA/ Krzysztof SOSNA

Streszczenie Streszczenie Celem badań była analiza procesu ciśnieniowej aglomeracji odpadów rolno-biomasowych, tj. słomy z 20% dodatkiem węgla kamiennego. Analizowane parametry obejmowały jako zmienne niezależne temperaturę procesu i zawartość wilgoci w mieszaninie substratów. Podczas eksperymentu zbadano maksymalne ciśnienia zagęszczania oraz gęstość uzyskanych granul. Badania procesu aglomeracji przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym SS-3 (zapatrzonym w otwartą komorę zagęszczającą). Proc(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-031

Published Online: 04-April-2019

EVALUATION OF QUALITY OF BOTTOM SEDIMENTS OF WATER RESERVOIR PORAJ BY APPLYING SEDIMENT QUALITY GUIDELINES AND SPIATAL ANALYSIS

Katarzyna ROZPONDEK/ Rafał ROZPONDEK

Streszczenie Streszczenie Celem badań była ocena jakości osadów dennych zbiornika wodnego Poraj z zastosowaniem wytycznych dotyczących jakości osadów (ang. SQGs – Sediment Quality Guidelines) oraz analiz przestrzennych. Próbki osadów dennych zostały pobrane na podstawie regularnej siatki kwadratów zawierającej 46 punktów pomiarowych. Pobrane próbki zostały poddane analizom laboratoryjnym pod kątem zawartości metali śladowych, toksyczności oraz materii organicznej. Zawartość trzech metali śladowy(..)

DOI: 10.21307/ACEE-2018-032

Published Online: 04-April-2019

No Record Found..
Page Actions